Shit Lot Em Flasche
Shit Lot Em Zweig

Schit-Lot-Em...

In disse Buddel is en Drunk,
De sall di gaut bekamen;
Hei geiht as Öl durch dinen Schlunk –
„Schit-Lot-Em“ is sin Namen.

Hei stärkt de Bost, hei warmt de Mag´,
Is gaut för Lung un Lewer,
Nimmt di von´t Hart jedwede Plag´
Und heilt di Fluß un Fewer.

Un drinkst du mit Verstand em gor,
Vergettst du Sorg un Dalles;
Din Kopp ward licht, din Og´ ward klor
„Schit-Lot-Em“ helpt för Alles.

Un argert sik din Nahwersmann,
Denn giff den gauden Rat em:
Kumm her, oll Fründ, stöt eins mit an
Un drink und denk: „Schit-Lot-Em“!